บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด
26 อาคารเจซี เควิน ชั้น 10
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Tel : 02-676-1599, 02-676-1598, 02-676-1595
Fax : 02-676-1599
E-mail : info@angstromsolutions.net