-

มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบข้อสงสัยการใช้งาน แนะนำ แก้ไขปัญหา

(Call Center)

 
- ทำการประมวลผลสิ้นวัน (End Of Day Process)
- จัดส่งผลรายงานให้ลูกค้าในรูปแบบต่างๆ
-

ดำเนินการรับส่งไฟล์ข้อมูลกับThird Party

(Front Office ,SetTrade,TSFC,TKS)

- ดำเนินการสำรองข้อมูล (Backup Data)
-

ดำเนินการแผนที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้แม้จะอยู่ในสถานะการณ์คับขัน หรือ แผนการกู้ระบบในกรณีที่ระบบล่ม
(BCP-Business Continuity Planing,DRP-DisasterRecovery Planning )

- จัดทำศูนย์ประมวลผลสำรอง(Back up site)
- ทดสอบ เตรียมความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา
 
   
 
 
 
 
Services from ABOSS Bureau
     
 

เรามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถ

ความชำนาญ และมีประสบการณ์ ที่ได้รับการฝึก

อบรมอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยว

ชาญในระบบซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ

จะถูกบันทึกเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้

ทันสมัยอยุ่เสมอ