Angstrom Solutions  
การให้บริการระบบของเรามีอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรกบริษัททำหน้าที่เป็น Service Bureau ของลูกค้า พร้อมกับในส่วนที่สอง บริษัทให้บริการระบบ software แบบเช่าใช้ (Software as a service-SaaS)
อะไรคือ SaaS การบริการระบบแบบเช่าใช้ แบบ SaaS คือรูปแบบการให้บริการซอฟแวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นการเช่าใช้ผ่านทางเว็บเบราเซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการทำหน้าที่เหมือนเป็น Host Application มีลักษณะการทำงานภายใต้แนวคิด Cloud Computing

เรามีระบบที่ให้บริการเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร สำหรับงานส่วนหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Front Office Solution-AFOSS) และส่วนหลังบ้านเพื่อการทำธุรกรรมต่างๆในธุรกิจหลักทรัพย์ (Back Office Solution-ABOSS) ปัจจุบันระบบสามารถปฏิบัติการได้ครบทั้งใน ตลาดตราสารทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET/MAI) และในตลาดตราสารอนุพันธ์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)