Angstrom Bureau เป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ที่รับการทำงานด้านประมวลผลข้อมูลและงานบริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ให้กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาจะถูกประมวลผลทุกวันจนได้ผลลัพธ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีระบบจัดเก็บเป็นส่วนตัวมีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูง  
 
 
  รูปแบบการใช้งาน  
  1.ผ่านอินเทอร์เน็ตโปโตคอลhttpsซึ่งมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
  2.ผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน Open VPN

ประโยชน์ที่จะได้รับ
  1.ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
  2.ลูกค้าไม่ต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การติดตั้ง บำรุงรักษา และ ปรับปรุงระบบ
  3.ลดค่าใช้จ่ายระบบงานด้านไอที
  4.มีเจ้าหน้าที่ Call Center คอยให้บริการตลอดระยะเวลาวันทำการปกติหรือ ผ่าน Web Application ตลอด 24 ชม
 
 


 
 
     
 
 
  รูปแบบการให้บริการ  
  - Service Bureau ใช้งานทาง Web Browser ผ่านระบบ internet
  - Load Balanecer เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมาก
  - Back Up Site เพื่อรองรับธุรกรรมต่อเนื่องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  - Replication Data Base เพื่อสำรองข้อมูล
  - ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้ open VPN และ Encryped Web   content(SSL)