-

ปฏิบัติการดูแลระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเช่น การ Start/Stop/Recover/Backup & Restore

 
- มีเจ้าหน้าที่บริการตอบปัญหาการใช้งานให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา (CallCenter) แก่เจ้าหน้าที่ IT ของบริษัทหลักทรัพย์
- ดำเนินการแผนที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินการต่อได้แม้จะอยู่ในสถานะการณ์คับขัน หรือแผนการกู้ระบบกรณีระบบล่ม BCP (Business Continuity Planning), DRP (Disaster Recovery Planning)
- จัดทำศูนย์ประมวลผลสำรอง (Backup Site) ทดสอบเตรียมความพร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
 
   
Services from AFOSS Bureau
   
 

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์เป็นระบบOnlineที่ต้องมีการดูแล
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเวลาซื้อขาย เราได้มีการจัด
เตรียมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในการดูแล และแก้
ไขปัญหาอย่างทันท่วงที มีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการติดต่อ
สอบถามปัญหาการใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลต่างๆให้
ทันสมัยอยู่เสมอ